:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::
รายชื่อครูฝึกในสถานประกอบการ


รายชื่อครูฝึกในศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
1. นายเกริกชัย ธนรักษ์
2. นางสาวอรรัตน์ วงศ์ศรี
3. นางสาววิชณีย์ ออมทรัพย์สิน
4. นางยิ่งนิยม ริยาพันธ์
5. นางสาวเพ็ญศิริ จำรัสฉาย
6. นางสาวจิราพรรณ สุขชิต
7. นางสาวเตือนจิตร เพ็ชรรุณ

รายชื่อครูฝึกในสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
1. นายชวิศร์ สวัสดิสาร

รายชื่อครูฝึกในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
1. นายสมพล ไวปัญญา
2. นายจักรี เทศอาเส็น
3. นายอภิชาติ บุญเรืองขาว
4. นายเรนุวัต จันทร์ศิริ

 

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี