:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::
พันธกิจ

 

          1) จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
          2) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
          3) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา
          4) พัฒนาระบบฟาร์ม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บุคลากรในสถานศึกษา
              ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี