:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::

ข้อมูลสารสนเทศการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี


ข้อมูลสารสนเทศ
อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลดไฟล์
1. ด้านผู้เรียน
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านการบริหารจัดการ
4. ด้านความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคีเครือข่าย
5. ด้านความดีเด่นของการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี