:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::
 


 
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษร์ธานี

          จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ในปีการศึกษา 2556 โดยประสานความร่วมมือ
กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎ์รธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตร
                     ปวช. เกษตรศาสตร์ จำนวน 21 คน
                     ปวส. สาขาวิชาชีพศาสตร์ จำนวน 45 คน

          ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีสุราษฎร์ธานี ทำความร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี อำท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหลักสูตร
                     ปวส. สัตวศาสตร์ จำนวน 31 คน

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหา
-
1/09/2557
การประเมินสถานศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็น....