:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" :: 
อัลบั้มงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
  กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
  ลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
  กับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
  วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี
  วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ณ
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี