:: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ที่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร.077-399079 แฟกซ์. 077-399264 อีเมล์. suratatc@gmail.com:: :: ปรัชญา "ผู้เรียนเป็นผู้สำคัญแห่งการเรียนรู้" :: :: วิสัยทัศน์ "เป็นวิทยาลัยชั้นนำ จัดการศึกษาหลากหลาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน" ::
ดาวน์โหลด (สื่อการสอน)
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหา
-----
-
-
-ข่าวประชาสัมพันธ์ (ไฟล์ต่างๆ)
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหา
-----
1 ก.ย. 2557
  - คู่มือประเมินทวิภาคี
5 ก.ย. 2557
  - แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (.docx)
5 ก.ย. 2557
  - แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (.pdf)

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี