บทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี :: http://www.suratatc.ac.th ::

You are not logged in. (Login)

Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Course categories

ข้อสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
แผนกวิชาพืชศาสตร์ 
 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 ผลิตภัณฑ์พืช2
 วิชาหลักพันธุศาสตร์Summary
 วิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
แผนกวิชาสัตวศาสตร์ 
 การผสมเทียม
 วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาเบื้องต้นของสัตว์เลี้ยงSummary
 วิชาหลักการเลี้ยงสัตว์
 วิชาการผลิตสุกร ครูโอภาส Summary
 วิชาการผลิตไก่ไข่ ครูเรนุวัต จันทร์ศิริ
 วิชาการผลิตสัตว์ปีก ครูสมชาย จิระเดชะSummary
แผนกวิชาประมง 
 อาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ
 ชื่อรายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา
 โครงการ
 ชื่อรายวิชาการเลี้ยงกุ้ง
 การขยายพันธุ์ไม้น้ำ
 วิชาการเพาะพันธุ์ปลา ครูฉวีวรรณSummary
 วิชาการขยายพันธุ์ไม้น้ำ อ.นิตยา เกตุแก้วSummary
 วิชาชีววิทยาของปลา
 วิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อ.นิตยา เกตุแก้ว
 วิชาการประมงทั่วไป (ครูบุญยิน อินทร์นุ่น)
 วิชาการเลี้ยงกุ้ง
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ 
 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 วิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ครูธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์
 วิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ครูธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์
 วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ครูธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์
 วิชาโครงการ ครูธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์
 วิชาการขาย 1Summary
 วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นSummary
 วิชาการเงินส่วนบุคคลของครูไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง
 วิชาธุรกิจทัวไป
 วิชาหลักการเขียนโปรแกรม ครูธวัชชัย วีรวงศ์วิวัฒน์
แผนกวิชาช่างกลเกษตร 
 วิชาช่างเกษตรเบื้องต้นSummary
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 Developing Skills For English Communication1
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 อาเซียนศึกษา
 การสนทนาภาษาอังกฤษ1
 วิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1Summary
 วิชาวิทยาศาสตร์ 4
 วิชาวิทยาศาสตร์1
แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 วิชาผลิตภัณฑ์พืช
อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
โครงการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมออนไลน์ 
 โครงการอบรมการสร้างE-bookอย่างง่ายและตัดต่อวิดีโอ
 โครงการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมออนไลน์

ตราวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 Today Wednesday, 23 May 23 24 25 26
27 28 29 30 31