องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุราษฎร์ธานี

 

Links

 

 

Welcome to Future Farmers of Thailand

อกท. คืออะไร
       อกท. ย่อมาจาก องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ตรงกับภาษาอังกฤษ Future Farmers of Thailand (FFT.) คือองค์การวิชาชีพเกษตร เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ผู้ซึ่งจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ของประเทศไทย องค์การนี้นำรูปแบบมาจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (FFA.)

      "เป็น องค์การของสมาชิก ดำเนินการโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ อกท. แต่ละระดับ ให้คำแนะนำ สนับสนุนและกำกับดูแล"  

วัตถุประสงค์ของ อกท.
     1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก 
     2. เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
     3. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเป็นพลเมืองดี ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

แผนภูมิการดำเนินงาน อกท.


News


วัน เดือน ปี ข่าวสาร หรือ กิจกรรม
12  กุมภาพันธ์ 2558 งานประชุมวิชการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 36 ณ วษท.ตาก ...
15  กุมพาพันธ์ 2557 งานประชุมวิชการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 35 ณ วษท.อุบลราชธานี ...
1-5 มิ.ย. 2558 อกท.รวมพลังสร้างชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี...
10-14 ก.พ. 2558 อกท.ชาติ ครั้งที่ 36 วันที่่ 10-14 ก.พ. 2558 ณ. วษท.ตาก...
8-12 ธ.ค. 2557 อกท.ระดับภาค ภาคใต้ครั้งที่ 36 ณ.วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์...
25-26 ส.ค. 2557 อกท. ภาคหน่วย ครั้งที่ 31 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลบีสุราษฎร์ธานี...
25-29  พ.ย. 2556 อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 35 ณ. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์...