องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุราษฎร์ธานี

 

Links

 

 

ประวัติวิทยาลัยฯ

     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2514 ในนามโรงเรียนเกษตรกรรมสุราษฎร์ธานี เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 จำนวน 70 คน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุราษฎร์ธานี สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2520 เปิดรับนักศึกษาระดับ ปวส. ในปีการศึกษา 2520 จำนวน 30 คน และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรอีกด้านหนึ่งด้วย
วันที่ 12 กันยายน 2537 กระทรวงศึกษาธิการ   ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน
ในวิทยาลัยเกษตรกรรมสุราษฎร์ธานี โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยชุมชน เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน

     ในปีการศึกษา 2539 ได้จัดการศึกษาใน โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เกษตรและเทคโนโลยี) โดยเปิดโอกาสแก่บุตรหลานเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีนโยบายว่า "เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ" โดยการจัดการเรียนการสอนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน มีบ้านพักให้นักเรียนอยู่ประจำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีอาหารรับประทานครบ 3 มื้อ มีเงินอุดหนุนให้นักเรียนทำโครงการอีกคนละ 5,000 บาท และวันที่ 26 กันยายน 2539 ได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยฯ เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2540 มติคณะรัฐมนตรีให้งดบทบาทวิทยาลัยชุมชน
ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทุกแห่ง

     วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 กรมอาชีวศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาถือได้ว่าการอาชีวศึกษาของประเทศไทย
ได้ก้าวสู่กระบวนการปฏิรูปอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการของประเทศ

     ปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ได้จัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้า ปฏิบัติงานสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542