องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยสุราษฎร์ธานี

 

Links

 

 


Download


 วิธีปฏิบัติ อกท.55
๐๐ ระเบียบ อกท. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗.doc
๐๑ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยคณะกรรมการ.doc
๐๒ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยครูที่ปรึกษา อกท..doc
๐๔ วิธีการปฏิบัติ อกท. ว่าด้วย ตรา โล่ วุฒิบัตร พ.ศ.๒๕๕๔.doc
๐๖ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมหลัก.doc
๐๗ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วย วิเทศสัมพันธ์.doc
๐๙ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยสำนักงาน.doc
๑๐ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการบริหารการเงิน.doc
๑๑ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการประชุมวิชาการ.doc
๑๔ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๕๔.doc
๑๕ รายละเอียดการจัดตั้งชมรม อกท. พ.ศ.๒๕๕๔.doc
ปกวิธีการปฏิบัติ อกท.พ.ศ.๒๕๕๔.doc
ภาคผนวก.doc
วิธีปฏิบัติการแข่งขันทักษะ ปรับปรุง 57
กติกาสัมมนาผลงานทางวิชาการ๕๔ แก้ไข 2557ฉบับส่ง.pdf
การจัดการแข่งขันทักษสาขาพืชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๗.pdf
การจัดการแข่งขันทักษะสาขาช่างกลเกษตร พ.ศ.๒๕๕๗.pdf
การจัดการแข่งขันทักษะสาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๗.pdf
การจัดการแข่งขันทักษะสาขาศิลปเกษตร พ.ศ.๒๕๕๗.pdf
การจัดการประกวดการแสดงนันทนาการ พ.ศ.๒๕๕๗.pdf
การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗.pdf
ทักษะสัตวศาสตร์(ปรับปรุง rating).pdf
รายละเอียดการปรับปรุงและพัฒนา ปี 2557 (1).pdf
รายละเอียดสัมมนาผลงานทางวิชาการ๕๔ แก้ไข 2557.pdf
วิธีปฏิบัติแข่งขันทักษะ ปี ๕๔
๐๐ ๐ ปกหน้า.jpg
๐๐ ๐ ปกหลัง.jpg
๐๐ ๑ ปก คำนำ สารบัญ.doc
๐๐ ๒ ใบแทรก.doc
๐๑ กาจัดการสัมมนาผลงานทางวิชาการสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๐๒ การจัดการประกวดนิทรรศการทางการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๐๓ การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๐๓ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วย สมาชิกวิสามัญ พ.ศ.๒๕๕๔.doc
๐๔ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพืชศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕.docx
๐๕ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาสัตวศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕๓.doc
๐๕ วิธีการปฏิบัติ อกท. ว่าด้วย การจัดตั้งหน่วย อกท. พ.ศ.๒๕๕๔.doc
๐๖ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาประมง พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๐๗ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างกลเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕๒.doc
๐๘ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕๑.doc
๐๘ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วยพิธีการ พ.ศ.๒๕๕๔.doc
๐๙ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาศิลปเกษตร พ.ศ.๒๕๕๕.docx
๑๐ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาบริหารธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๑๑ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๑๒ การจัดการประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๕.DOC
๑๒ การจัดการประกวดหน่วย อกท.ร่วมกิจกรรมดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๕.xls
๑๒ วิธีการปฏิบัติ อกท.ว่าด้วย การคัดเลือกหน่วย อกื.ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๔.doc
๑๓ การจัดการแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย อกท. พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๑๓ วิธีการปฏิบัติ อกท. การเลื่อนระดับ พ.ศ.๒๕๕๔.doc
๑๔ การจัดการเสนอผลงานวิชาการของครูและสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๑๕ การจัดเสนอผลงานการบูรณาการการเรียนการสอน พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๑๖ การจัดการประกวดการแสดงนันทนาการ พ.ศ.๒๕๕๕.doc
๑๖ หน้า ๖๐๑ แบบการสรุปคะแนนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญ.xls
๑๖ หน้า ๖๐๒ แบบรวมคะแนนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง.xls
๑๖ หน้า ๖๐๓ แบบรวมคะแนนการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย-หญิง.xls
๑๖ หน้า ๖๐๔ แบบรายงานตัวสมาชิกเข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง.xls
๑๖ หน้า ๖๐๕ แบบให้คะแนนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย.xls
๑๖ หน้า ๖๐๖ แบบรวมคะแนนการประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล.xls
๑๖ หน้า ๖๐๗ แบบรายงานตัวสมาชิกเข้าประกวดโคบาล-ขวัญใจโคบาล.xls
๑๖ หน้า ๖๐๘ แบบสรุปคะแนนการประกวด.xls
๑๖ หน้า ๖๐๙ แบบให้คะแนนการประกวดโคบาลและขวัญใจโคบาล.xls
๑๖ หน้า ๖๑๐ แบบการสรุปคะแนนการประกวดร้องเพลงโฟล์กซอง.xls
๑๖ หน้า ๖๑๑ แบบรวมคะแนนการประกวดร้องเพลงโฟล์กซอง.xls
๑๖ หน้า ๖๑๒ แบบรายงานตัวสมาชิกเข้าประกวดร้องโฟล์กซอง.xls
๑๖ หน้า ๖๑๓ แบบให้คะแนนการประกวดดนตรีโฟล์กซอง.xls
๑๖ หน้า ๖๑๔ แบบรายงานตัวการแสดงนันทนาการ.xls
๑๖ หน้า ๖๑๕ แบบให้คะแนนการแสดงนันทนาการ.xls
๑๖ หน้า ๖๑๖ แบบให้คะแนนรวมและอันดับกรรมการรายบุคคล.xls
๑๖ หน้า ๖๑๗ แบบให้อันดับกรรมการรวมทุกคน.xls
๑๖ หน้า ๖๑๘ แบบสรุปผลการแสดงนันทนาการ.xls
แบบสำหรับสาขาช่างกลเกษตร ปี 57
ช่างกลเกษตร-1.zip
ช่างกลเกษตร-2.zip